לוג'יקל – Lawgical – תנאי שימוש

 
תנאי שימוש – "Lawgical"
1.           מבוא
1.1.                  השימוש בתוכנת LAWGICAL (להלן: "התוכנה" ו/או "השירות") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש בתוכנה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.
1.2.                  השימוש בתוכנה מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 ומעלה אשר כשירים משפטית או לתאגידים. השימוש הינו למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש בתוכנה מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור.
1.3.                  מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת התוכנה, משפחה אחת יזמות בע"מ ח.פ. 514372655 (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או גוף המשתמשים בתוכנה ובשירות. שימוש בתוכנה מהווה הסכמה מצדך המשתמש להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש בתוכנה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי בתוכנה, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש בתוכנה.
1.4.                  בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים בתוכנה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
1.5.                  תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן התוכנה לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
1.6.                  מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות התוכנה במלואה או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
1.7.                  השירות פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש בכל עת. עם זאת ייתכן וחלק מפעילות התוכנה תהיה מושבתת עקב תקלות אשר עלולות להתרחש בכל עת (למשל תקלה שמקורה בהיעדר זמינות של אתרים ממשלתיים) ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
1.8.                  בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא: lawgical@1-family.net. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
1.9.                  בשימוש בשירות הנך מצהיר ומבין כי כל הסתמכות על השירות עצמו לרבות כל תוכן שיופק על ידי התוכנה היא באחריותך בלבד, והמפעילה לא תהא אחראית בגין כל נזק שייגרם לך ולעסקך ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה משימוש בשירות לרבות נכונות המידע המופק בתוכנה או טענה כי לא עשית שימוש בשירותים אחרים המוצעים על ידי צדדים שלישים אחרים כלשהם. למען הסר ספק, השירות הינו פלטפורמה הנועדה לסייע למשתמש באיסוף מידע בנוגע לבדיקות ניאותות בעסקאות מקרקעין, ולניהול עסקאות מקרקעין של משרדך אשר האחריות לשימוש היעיל והנכון בה היא על המשתמש בלבד. המפעילה אינה מעניקה ייעוץ משפטי למשתמשים ו/או למי מטעמם, והאחריות לפרשנות של המידע שמתקבל כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או ניהול נכון של העסקה היא על המשתמש בלבד.
2.        הגדרות
"התוכן" ו/או "המידע" משמעותו התוכנה, התכנים המופיעים בחשבון המשתמש לרבות מסמכים שהופקו מצדדים שלישיים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.
"השירות" משמעותו התוכנה, או התוכנות שיפותחו בעתיד חשבון המשתמש לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי אחסון, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך בתוכנה לרבות אפשרות שימוש בתוכנה ללא תשלום במסגרת תקופת התנסות, רכישת אפשרות לשימוש חד פעמי או רב פעמי ("כרטיסיה") רכישת מנוי חודשי מתחדש או כל שימוש אחר שנעשה בשירות של המפעילה.
"שגיאות תוכנה" משמעותן כל הפרעה בזמינות התוכנה או פלט שגוי  או חסר שהתוכנה מפיקה
"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי המפעילה לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, והיועצים המשתמשים בתוכנה בשמך ו/או צדדים שלישיים אחרים.
"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך עבורך ו/או עבור צדדים שלישיים אחרים ו/או הנאספים על ידי המפעילה בתוכנה במהלך השימוש בתוכנה.
3.        תנאי הרשמה ומנוי בשירות
3.1.                  על המשתמשים בחשבון שירותי התוכנה יחולו התנאים שבסעיף זה בנוסף ליתר תנאי השימוש ומבלי לגרוע מהם (להלן: "המנוי" או "המנויים").
3.2.                  על מנת להשתמש בשירותים הניתנים על ידי המפעילה בתוכנה על המשתמש להירשם   בחשבון התוכנה על ידי מילוי פרטים כפי שייקבעו על ידי המפעילה, כאשר יובהר כי המפעילה רשאית לעדכן ו/או לשנות את הפרטים אשר יתבקשו על ידה בכל עת ועל פי שיקול דעתה. יובהר כי המפעילה רשאית לדחות בקשה להצטרף כמנוי לתוכנה ו/או לבטל את המנוי בתוכנה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
3.3.                  בתוכנה ניתן לרכוש סוגי מנויים במחירים המופיעים בתוכנה ו/או באתר המפעילה ו/או בכל מקום אחר לשיקול דעת המפעילה. עם זאת המפעילה רשאית לשנות את מחירי וסוגי המנויים בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך. כן תהא רשאית המפעילה לשנות את תוכן השירותים המוצעים על ידה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.
3.4.                  ההצטרפות כמנוי כרוכה בתשלום בסכום ובתנאים אשר ייקבעו על ידי המפעילה מעת לעת וזאת למעט אם נקבע אחרת על ידי המפעילה במפורש ובכתב. המפעילה תהיה רשאית לעדכן את שיעור דמי המנוי, להגדיל או להפחית אותם בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. המנוי לא יהיה זכאי להחזר ו/או להנחה ו/או להטבה כלשהי במידה וחל שינוי בשיעור דמי המנוי לאחר הצטרפותו כמנוי לשירותי התוכנה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהמפעילה בגין האמור.
3.5.                  המנוי עבור השירות יחודש כל עוד לא ביטל המשתמש את השירות. המשתמש לא יהיה זכאי להחזר ו/או להנחה ו/או להטבה כלשהי במידה וחל שינוי בעלות דמי המנוי לאחר הצטרפותו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה לעניין זה מהמפעילה בגין האמור.
3.6.                  התשלום בתוכנה יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי או בכל דרך אחרת כפי שייקבע מעת לעת על ידי המפעילה.
3.7.                  במידה והמנוי לא יסדיר תשלום לתוכנה במועד, חשבון המנוי עשוי להיחסם והמידע בו עשוי להימחק מבלי שתהיה למנוי טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה בשל כך. יובהר בעניין זה כי אין בביטול המנוי כדי לפטור את המנוי מחובתו לשלם את יתרת התשלומים שטרם נפרעו, והמנוי לא יהא זכאי להחזר כספי בגין סכומים שכבר שולמו.
3.8.                  יובהר שוב כי המפעילה שומרת לעצמה את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את עלות השירותים ואת תוכן השירותים לרבות תוכן החבילות ושומרת על זכותה לשלב מרכיבים נוספים ו/או להסיר רכיבים קיימים בתוכנה מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
3.9.                  המפעילה רשאית להודיע על הפסקת פעילות התוכנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שלמנויים יהיו טענות נגדה בשל האמור ומבלי שהמנויים יהיו זכאים להחזר כספי ו/או זיכוי בגין דמי המנוי ששולמו על ידיהם.
3.10.              יודגש כי לא יינתנו החזרים כספיים לאחר רכישת מנוי, הכל בכפוף לכל דין, ומכיוון שמדובר בשירות הניתן לשימוש עסקי ולא פרטי/משפחתי אזי לא מדובר בעסקה אשר חלות עליה הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
3.11.              המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 
4.        אחריות המשתמש לשימוש בשירות ואי נטילת אחריות
4.1.                  השירות נועד לסייע למשתמש באיסוף מידע הדרוש לביצוע עסקאות מקרקעין, וניהול עסקאות מקרקעין. עם זאת יובהר כי כל הסתמכות על השירות עצמו לרבות כל תוכן שיופק על ידי התוכנה היא באחריות המשתמש בלבד, והמפעילה לא תהא אחראית בגין כל נזק שייגרם לך ולעסקך ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה משימוש בשירות לרבות טענה כי בדיקות הניאותות המוצעות בתוכנה אינן ממצות ו/או מלאות ו/או שלמות ו/או כל טענה אחרת לרבות כי לא עשית שימוש בשירותים אחרים. למען הסר ספק, השירות הינו פלטפורמה לאיסוף המידע הדרוש לביצוע עסקאות מקרקעין, ו/או ניהול עסקאות מקרקעין של משרדך ו/או מי מטעמך אשר האחריות לשימוש היעיל והנכון בה היא על המשתמש בלבד. המפעילה אינה מעניקה ייעוץ משפטי למשתמשים ו/או למי מטעמם, והאחריות על כל פירוש ו/או פרשנות של המידע ו/או על ניהול נכון של העסקה היא על המשתמש בלבד. התוכנה ו/או המפעילה אינן תחליף לייעוץ משפטי.
4.2.                  מקורם של חלק מהמידע ו/או המסמכים אשר יופקו באמצעות התוכנה הינו בצדדים שלישיים (לדוגמא נסח טאבו שמופק באמצעות אתר משרד המשפטים). יובהר כי האחריות על המידע ו/או מסמכים כאמור (לרבות נכונות ו/או דיוק המידע ו/או המסמכים) היא של אותם צדדים שלישיים לרבות משרד המשפטים, ולמשתמש לא תהיה טענה נגד המפעילה בגין כל בעיה ו/או תקלה בהפקה של המידע ו/או הסתמכות ו/או פרשנות המסמכים הללו ו/או כל טענה אחרת הקשורה לדיוק ו/או לנכונות של המסמכים הללו. המשתמש מצהיר ומאשר כי שימוש שלו בתוכנה מהווה הסכמה של המשתמש כלפי החברה לפנות בשמו ועבורו לאתרים השונים לשם אספקת המידע, והמשתמש מעניק ייפוי כוח לחברה לפנות בשמו לצורך בקשת המידע.
4.3.                  יובהר כי השירות המסופק על ידי המפעילה אינו מהווה תחליף לשירותי גיבוי ו/או אחסון של מידע, וככזה המפעילה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או מחיקה של מידע שהועלה על ידי המשתמש לצרכי גיבוי.
4.4.                  המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים בתוכנה לרבות טענה על אובדן מידע. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם בתוכנה ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים.
4.5.                  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע באמצעות או דרך השימוש בתוכנה.
4.6.                  המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן בתוכנה, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
4.7.                  המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
4.8.                  ככל והמשתמש מזין את פרטיו של צד שלישי בתוכנה, המשתמש מצהיר כי קיבל מהצד השלישי אישור לקבל עליו מידע במידה ויימצא כזה, וכן מצהיר כי קיבל מהצד השלישי אישור למסור את פרטיו לידי המשתמש באמצעות השירות.
4.9.                  יובהר כי במידה והמשתמש יזדקק לתמיכה ו/או סיוע מהמפעילה אזי המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם המפעילה על מנת שניתן יהיה לתת מענה הולם לרבות, במקרה הצורך, מתן אפשרות למפעילה להשתלט מרחוק על המחשב של המשתמש. יובהר כי סירוב ו/או היעדר יכולת של המשתמש לשתף פעולה עם המפעילה לא יאפשר למפעילה ליתן תמיכה ו/או סיוע כאמור, ולא יהיו למשתמש טענות כלפי המפעילה בשל כך.
5.        קניין רוחני
5.1.                  כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לתוכנה לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, הקוד, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע בתוכנה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
5.2.                  אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את התוכנה במלואה או בחלקה לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת, ואין לעשות כל שימוש לא מורשה בקוד של התוכנה לרבות הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק התוכנה למרכיבים, ניסיונות פריצה הן על-ידי URL-Hacking או בדרך אחרת, או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור, את המושגים והרעיונות שביסוד התוכנה, את האלגוריתמים, את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של ממשק התוכנה או של כל קבצים או תרגומים הנכללים בתוכנה או נוצרים על ידה, מלבד ורק במידה שפעילות כאמור מותרת בכתב ומראש על ידי המפעילה.
5.3.                  יובהר כי רכישת מנוי בתוכנה מעניקה למשתמש רשיון שימוש בלבד ולא את הזכויות בתוכנה.
5.4.                  המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל שכתובתו היא: lawgical@1-family.net.
6.        שימוש במידע פרטי
המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים בתוכנה. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה בתוכנה.
7.        דיוור ישיר
7.1.                  המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").
7.2.                  בעת ההרשמה ייתכן ויתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.
7.3.                  למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 
8.        אבטחה
8.1.                  התוכנה של המפעילה מאובטחת באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח בתוכנה וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש בתוכנה מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות התוכנה לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של התוכנה. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור. עם זאת יובהר כי המפעילה אינה יכולה להתחייב להגנה מוחלטת מפני פעולות כאמור ועל כן המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע לפרצות אבטחה, בין השאר אך רק לא כתוצאה מהתקפות שעלולות להביא לפרצות אבטחה וזליגה של מידע ממחשבי או שרתי המפעילה, בין השאר כתוצאה מהתקפות כאמור.
 
9.        תקופה וסיום
9.1.                  הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו בתוכנה, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש. עם זאת המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) המפעילה תחליט לסגור את השירות. (4) מכל סיבה שהיא על פי החלטתה הבלעדית. במקרים כאמור לעיל המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
9.2.                  המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
9.3.                  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו בתוכנה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן; והמשתמש לא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי.
9.4.                  ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.
10.        כללי, סמכות שיפוט והודעות
10.1.              תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
10.2.              חשבון המשתמש בתוכנה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
10.3.              המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג בתוכנה.
10.4.              על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש בתוכנה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
10.5.              כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו עם שליחתו בדוא"ל כאשר בידי השולח ישנו אישור מסירה.

תפריט נגישות