לוג'יקל – Lawgical – מדיניות פרטיות

 
 
מדיניות פרטיות – "Lawgical"
מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקרוא אותה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.
המפעילה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים בתוכנה. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו בתוכנה ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהתוכנה.
1.        כללי
כחלק מהשימוש בשירותי התוכנה נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים שלו ו/או של צדדים שלישיים אחרים לידי המפעילה ובהם שם, דוא"ל, טלפון, פרטים בקשר לנכס הנבדק לרבות פרטי הצדדים לעסקה הכוללים שמות ו/או תעודות זהות, כתובת הנכס לרבות פרטי גוש, חלקה, תת חלקה בלשכת רישום המקרקעין ועוד (להלן: "הפרטים"). פרטים אלה וכן פרטים נוספים לרבות תוצאות הבדיקות נשמרים אצל המפעילה ומשמשים בין השאר, לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם לקוחות המפעילה. יובהר כי פרטי כרטיס אשראי אשר מוזנים על ידי המשתמש, ככל ויוזנו, נדרשים לצורך חיובים בלבד (למשל לצורך רכישת מנוי ו/או תשלום לאתרי צד שלישי לצורך הפקת המידע).
2.        הפרטים והשימוש בהם
2.1.                  הפרטים שצוינו לעיל נשמרים אצל המפעילה. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
·         לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
·         לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בתוכנה;
·         לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
·         לנתח מידע סטטיסטי;
·         אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;
·         גבייה וביצוע תשלומים בשירותים של צדדים שלישיים עבור המשתמש;
·         לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
3.        שימוש במידע ודיוור ישיר
3.1.                  פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעילה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר אצל המפעילה לצרכים הבאים:
·         שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
·         עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו בתוכנה;
·         צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
·         צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות דיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
·         מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
3.2.                  ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן המפעילה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש בתוכנה, לגופים השותפים לפעילות המפעילה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של המפעילה.
3.3.                  בהתאם להסכמת המשתמש כדין, המפעילה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים של המפעילה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי המפעילה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.
4.        מסירת מידע לצד שלישי
להלן מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:
·         כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
·         במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש בתוכנה או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
·         על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
·         בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
·         על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;
·         על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
·         במקרה בו המפעילה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
·         כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
·         על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי התוכנה או אחרים;
·         בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, מכירת נכסים או במקרה של פירוק.
5.        מידע מצטבר ובלתי אישי
המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המשתמשים בתוכנה. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.
6.        בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע
6.1.                  המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למפעילה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים בשירות מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שיירשם לשירותי המפעילה.
6.2.                  כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש, תוכל המפעילה בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא"ל ו/או SMS, ווטסאפ, עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. המפעילה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, SMS, וואסאפ, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה המפעילה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.
7.        אבטחת מידע
7.1.                  המפעילה מיישמת בתוכנה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. המפעילה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בתוכנה.  
7.2.                  המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של התוכנה ומבצעת שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של התוכנה. עם זאת, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת המפעילה.
8.        זכות לעיין במידע ולעדכנו; חובת דיווח כמחזיקה
8.1.                  על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו אצל המפעילה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות  למפעילה בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.
פנייה כזאת יש להפנות למפעילה בדוא"ל שכתובתו היא lawgical@1-family.net. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
8.2.                  אם המידע שבמאגר המידע של המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק מהמפעילה.
8.3.                  ככל והדין מחייב זאת ובכפוף להוראות כל דין, ככל והמשתמש יגיש מאגר מידע לרישום וידווח לרשות להגנת הפרטיות כי המפעילה הינה מחזיקה במאגר מידע אזי על המשתמש ליידע את המפעילה בכתב בנושא תוך שליחת הבקשה שהוגשה לרשות להגנת הפרטיות.
9.        שינויים במדיניות הפרטיות
המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה מטעם המפעילה.

תפריט נגישות